ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่
นางธนสรณ์  ศรีใช้ประวัติ
สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่

      

นายจิระเดช  ทองเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานวิชาการ
งานพัฒนายุทธศาสตร์
งานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
งานระบาดวิทยา
งานระบบข้อมูลข่าวสาร

งานประกันสุขภาพ

นางกณภัทร  เผ่าผม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
งานสุขภาพจิต
งานยาเสพติด
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
งานสุขภาพภาคประชาชน
นางไพสุดา ธำรงชลธี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานมาตรฐานงานสุขศึกษา
งานแพทย์แผนไทย
งานอนามัยแม่และเด็ก
งานออกกำลังกายนางจรัสพร  สุขใย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ
งานผู้พิการ  , งานผู้สูงอายุ
งานโภชนาการ
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
งานอนามัยโรงเรียน
งานทันตสาธารณสุข
งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

     

นายอนวัชณ์  เทียนฟัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

งานโครงการอาหารปลอดภัย

งานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานควบคุมโรค
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก
นางประไพร  ปัญญาดีวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเงิน การบัญชี
งานประกันสังคม
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานด้านยานพาหนะ
งานงานบริหารทั่วไป
งานเจ้าหน้าที่


นางสาวสุธีรา  นาคูณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


งานธุรการ
งานสารบรรณ
บันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ


 


นางสาวศิริประภา  ตรีกิ่ง  
นักการแพทย์แผนไทยงานการแพทย์แผนไทย

งานกายภาพบำบัด
งานการแพทย์ทางเลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น