ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 5 อันดับ

วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่
    “บริการดี มีมาตรฐาน วิชาการทันสมัย บุคลากรร่วมใจ ห่วงใยชุมชน”

พันธกิจ
1. จัดระบบการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการและประสานงานสาธารณสุขกับเครือข่ายบริการสุขภาพในอำเภออย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การสาธารณสุขให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
1. เสริมสร้างระบบในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ในการค้นหาและคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยง
3. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคภาคีเครือข่าย ในการวางแผนและดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
5. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและหน่วยบริการสาธารณสุขและระบบบริการประชาชน

ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 5 อันดับ
1.โรคติดต่อ (อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อสูงกว่าเกณฑ์ เช่น ไข้เลือดออก , อุจจาระร่วง)
2. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น
4. ปัญหาทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน / เด็กก่อนวัยเรียน
5. ขาดการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น