ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี

ข้อมูลอำเภอบางใหญ่

ข้อมูลอำเภอบางใหญ่
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็น เมื่อปี 2460  ทางราชการได้แยกตำบลเสาธงหิน  ตำบลบางแม่นาง  ตำบลบ้านใหม่  จากอำเภอบางบัวทอง  และแยกตำบลบางม่วง  ตำบลบางใหญ่  (อำเภอบางกรวยในปัจจุบัน) 
รวม 5 ตำบล  ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกชื่อว่า กิ่งอำเภอบางแม่นาง ขึ้นอยู่กับอำเภอบางใหญ่
(บางกรวย)  ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่ที่วัดส้มเกลี้ยง  ตำบลบางแม่นาง
        ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2464  ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอบางแม่นาง ขึ้นเป็นอำเภอเรียกชื่อว่า อำเภอบางแม่นาง   ปี 2466 ย้ายที่ว่าการอำเภอจากวัดส้มเกลี้ยง มาตั้งที่ หมู่ที่ 2 ตำบล
บางม่วง  ปี 2472 โอนตำบลบางเลน จากอำเภอเมือง มารวมด้วยอีก 1 ตำบล รวมเป็น 6 ตำบล  และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางแม่นางเป็นอำเภอบางใหญ่  เปิดบริการมาจนถึง ปี 2531   ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าตัวอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมและคับแคบมาก  ฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมทุกปี  ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน  ประกอบกับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอต้องเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิกุลเงิน  จังหวัดจึงกำหนดโครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบางใหญ่แห่งใหม่  ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน   (บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้)  บนเนื้อที่ 25 ไร่  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากภาคเอกชน ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม  2532  และเปิดบริการประชาชนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ประวัติโรงพยาบาลบางใหญ่  เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เปิดทำการ วันที่ 15 มีนาคม 2506 เดิมใช้พื้นที่วัดพิกุลเงิน 200 ตารางวา มี อาคารสถานีอนามัย 1 หลัง บ้านพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 3 หลัง ปี 2519 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ได้รับจัดสรรที่ดินราชพัสดุและที่ดินบริจาค 26.4 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางม่วง และได้สร้างอาคาร 10 เตียง แล้วเสร็จและย้ายที่ทำการจากวัดพิกุลเงินมายังที่ตั้งปัจจุบัน ในปี 2523 ปี 2535 ได้รับบริจาคเงินสร้างศาลาเอนกประสงค์
        ปี 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร 30 เตียง และได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเปิดดำเนินการในวันที่ 16 สิงหาคม 2543 ปี 2546 ใช้เงินบำรุงพัฒนาอาคาร โอพีดี 10 เตียง เดิมเป็นศูนย์อาคารเวชปฏิบัติครอบครัวและแพทย์แผนไทย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
สภาพทางภูมิศาสตร์
        อำเภอบางใหญ่ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองสำคัญหลายสาย  และมีคลองซอยเข้าถึงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  9  กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมด  96.40  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

               ทิศเหนือ            ติดต่อ               อำเภอบางบัวทอง   อำเภอไทรน้อย
               ทิศใต้                 ติดต่อ               อำเภอบางกรวย
               ทิศตะวันออก     ติดต่อ               อำเภอเมืองนนทบุรี
               ทิศตะวันตก       ติดต่อ               อำเภอบางกรวย   และอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

การปกครอง           การสาธารณูปโภค          

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
-          แบ่งการปกครองออกเป็น  6  ตำบล  69  หมู่บ้าน  55,527  หลังคาเรือน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
-          เทศบาลตำบล  จำนวน 2 แห่ง คือ
-          เทศบาลตำบลบางม่วง
-          เทศบาลตำบลบางใหญ่
          - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง
        การไฟฟ้านครหลวง           1      แห่ง
การศึกษา
ตารางที่  1  สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตำบล
จำนวนโรงเรียนรัฐ
จำนวนโรงเรียนเอกชน
ถ่ายโอน
รวม
บางม่วง
2
3
1
6
บางแม่นาง
2
0
0
2
บางเลน
1
1
0
2
เสาธงหิน
3
1
1
5
บางใหญ่
2
0
2
4
บ้านใหม่
2
0
3
5
รวม
12
5
7
24

ตารางที่  2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครู จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ภาค
อนุบาล
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ห้องเรียน
ครู
ภาครัฐ
950
2,864
872
180
-
-
168
299
ภาคเอกชน
537 
899
88

786
299
92
138
ถ่ายโอน
ไป อบจ.
727
1,894
331
-
-
-
107
275
รวม
2,214
5,657
1,291
180
786
299
367
712

ที่มา  ;  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา  2553
 
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
          อาชีพ  ของประชากร ที่สำคัญ  คือ  การเกษตรกรรม  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
          อาชีพหลัก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ   เกษตรกรรมและค้าขาย
อาชีพรอง   ของประชากร  คือ  รับจ้าง ตามโรงงานอุตสาหกรรม
รายได้        รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 7,457 บาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 89,480 บาท

การศาสนา

 ตารางที่  3  จำนวนศาสนาสถานต่างๆ แยกรายตำบล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบล
วัด
สำนักสงฆ์
โบสถ์คริสต์
ที่พักสงฆ์
มัสยิด
บางม่วง
8
0
0
0
0
บางแม่นาง
5
0
0
0
0
บางเลน
5
0
0
0
0
เสาธงหิน
3
0
0
0
0
บางใหญ่
3
0
0
0
0
บ้านใหม่
1
0
0
0
0
รวม
25
0
0
0
0

สหกรณ์ สมาคม ชมรม
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ 1                  ชมรม
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล              10                ชมรม
ชมรมผู้สูงอายุ                                          11                ชมรม
ชมรมสร้างสุขภาพ                                      69                ชมรม
ชมรมผู้ประกอบการร้านค้า                            1                  ชมรม
ชมรม T0 Be Number Oneในหมู่บ้าน              69                ชมรม  
ชมรม T0 Be Number Oneในโรงเรียน              24                ชมรม
ชมรม T0 Be Number Oneในสถานประกอบการ  21                ชมรม  
ชมรมคนรักษ์สุขภาพ                                   9                  ชมรม
ชมรมคนรักษ์สุขภาพ                                   9                  ชมรม
ชมรมกุหลาบเหลือง                                    1                  ชมรม
การรักษาความสงบและความปลอดภัย  
          สถานีตำรวจภูธรอำเภอ  1  แห่ง            คือ   สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางใหญ่
          สถานีตำรวจภูธรตำบล   1  แห่ง            คือ   สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแม่นาง
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
          วัดสวนแก้ว เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรม โดยพระพะยอม  กัลยาโณ
          วัดเสาธงหิน มีวิหารหลวงพ่อโตและพระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอยุธยาตอนปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น